product_detail_banner

ชุดทำให้ปากบรรจุภัณฑ์เรียบ

บรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางและอาหารที่ต้องการผิวบริเวณปากขวดเรียบเพื่อติดฟอยล์ ก็สามารถใช้ชุดทำให้ปากบรรจุภัณฑ์เรียบของทาง SMC...
รายละเอียด

ชุดทดสอบรูรั่ว

ชุดทดสอบรูรั่วของ SMC จะทำตามแบบงานของลูกค้า โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดปริมาตรบรรจุตั้งแต่ 100 มิลลิลิตร จนถึง 30 ลิตร นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบมุมบริเวณคอขวด...
รายละเอียด
ทั้งหมด 7 | หน้า 2 ของ 2