News_header

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป้าชายเลน ปีที่ 2

บริษัทฯ ตระหนักเห็นว่า บุคคลและหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ มาจากการรับผิดชอบต่อสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเป็นสิ่งที่กังวลกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันลดลง...
รายละเอียด

ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แก่วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี...

การทำบุญหรือบริจาคสิ่งของต่างเข้าวัดนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสิ่งของปัจจัยสี่เท่านั้น เพราะเข้าสู่ยุคโลกาภถิวัฒน์มากยิ่งขึ้นสิ้งที่ตามมาก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวัน...
รายละเอียด

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปี 1 เพื่อคืน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552...
รายละเอียด
ทั้งหมด 93 | หน้า 19 ของ 19